The Scandinavian Tire & Rim Organization

Vedtægter

VEDTÆGTER – The Scandinavian Tire & Rim Organization

§ 1. Organisationens navn er The Scandinavian Tire & Rim Organization, forkortet STRO.

§ 2. Organisationens formål er at:
a) virke for sunde tekniske principper indenfor dæk-, fælg- og hjulindustrien i overensstemmelse med internationalt vedtagne normer.
b) udarbejde normer og rekommandationer for anvendelse af førnævnte produkter på basis af de internationale normer under hensyntagen til specielle nordiske forhold, om nødvendigt, og at offentliggøre disse.
c) virke for, at nordiske myndigheter og automobilindustrien anerkender førnævnte normer.
d) sørge for, at de fastsatte normer opretholdes blandt organisationens medlemmer.
e) distribuere tekniske oplysninger om dæk og fælge m.m. til forbrugere og massemedier.

§ 3. Organisationens medlemmer omfatter enten faste medlemmer, korresponderende medlemmer eller æresmedlemmer.

§ 4. Som fast medlem regnes personer, firmaer eller selskaber, som har egen produktion af dæk eller fælge i Europa og som driver primær virksomhed med salg af dæk og fælge i Norden. Ethvert sådant fast medlem har ret til at udpege et ordinært bestyrelsemedlem og en suppleant til styrelsen.

§ 5. Som korresponderende medlem regnes personer, firmaer eller selskaber som henhedtsvis:
a) har primære virksomhed i Norden er at sælge dæk, fælge, hjul eller give licens for særlig regummieringsteknologi.
b) Virksamheder, der som hovedaktivitet regummierer dæk.
c) hvis primære virksomhed er salg af tilbehør til dæk og fælge.
d) hvis primære virksomhed er at arbejde med spørsmål som drejer sig om dæk og fælge.

§ 6. Udmærkelsen æresmedlem tildeles den person
a) som over en årerække har udtørt en fortjenstfuld indsats indenfor organisationen.
b) eller på anden vis har gavnet organisationen

§ 7. Faste medlemmer har ret til at deltage i bestyrelsens ordinære møder. Hvert fast medlem har en stemme og får tilsent referat fra bestyrelses- og medlensmøder

§ 8. Korresponderende medlemmer får tilsendt protokol og anden information. Efter speciel inbydelse har korresponderende medlemmer mulighed for at deltage i styrelsens ordinære møde. Spørgsmål, som ønskes behandles på disse møder, skal være indsendt senest 3 uger før mødets afholdelse.

§ 9. Æresmedlemmet modtager et diplom og optræder med navns nævnelse i STRO-bogen.

§ 10. Den, som ønsker at blive medlem, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen, som afgør om medlemskab.

§ 11. Medlemskab ophører 12 måneder efter skriftlig meddelelse til bestyrelsen.

§ 12. Arbejdet indenfor organisationen udføres dels af en fastansat informationschef og dels af de faste medlemmer:
1. Bridgestone Sweden AB
2. Continental Dekk Norge AS
3. Goodyear Dunlop Tires Sverige AB
4. Michelin Nordic AB
5. Nokian Renkaat Oyj
6. Pirelli Tyre Nordic AB
7. Trelleborg Industri AB
Informationschefen skal udføre sit arbejde i henhold til direktiver fra STROs bestyrelse.

§ 13. Bestyrelsen består af tekniske representanter for de faste medlemmer og ordinære bestyrelsesmedlemmer vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer. Disse vælges ved årsmødet for 1 år ad gangen. Alle beslutninger vedrørende STRO skal stadfæstes af bestyrelsen.

§ 14. Bestyrelsen vælger de personer, som skal
– repræsentere organisationen udadtil
– forvalte organisationens aktiver
– udarbejde forslag til nordiske normer
– repræsentere organisationen i ETRTO og øvrige internationale organisationer

§ 15. Bestyrelsen afholder mindst 3 årlige møder, hvoraf årets sidste ordinære møde hvert år er organisationens årsmøde. Efter henstilling til formanden kan der afholdes et ekstra møde.

§ 16. Tidspunktet for næste års ordinære møde fastsættes ved årets sidste møde. Indkaldelse i henhold til dagsorden skal ske senest 2 uger før mødets afholdelse.

§ 17. STRO-normerne offentliggøres i form af en databog, som sælges til medlemmer, forbrugere, myndigheder og øvrige interesserede i henhold til en prisliste, som udarbejdes af bestyrelsen. Dog vil hvert medlem modtage et gratis eksemplar af databogen, når der udkommer et nyt oplag. Periodiciteten for revidering af databogen besluttes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 18. Regnskaberne skal være afsluttede for kalenderåret og være til rådighed for revisorerne senest 1. marts det efterfølgende år. Revisorerne skal have afsluttet revisionen og afleveret beretningen til bestyrelsen senest 1. april.

§ 19. Serviceafgifterne til organisationen fastsættes for et år ad gangen ved organisationens sidste møde året før det år, afgifterne gælder.

§ 20. Forslag til ændring af organisationens vedtægter kan fremlægges ved hvert møde, men skal fremlægges skriftligt mindst 2 uger før mødets afholdelse. Ved beslutninger om ændring af organisationens vedtægter kræves, 3/4 af de faste medlemmer stemmer for ændringsforslaget på to af hinanden føljende bestyrelsemøder.

§ 21. Ved opløsning af organisationen kræves en beslutning, der vedtages på 2 hinanden følgende møder og ifølge forskrifterne for ændring af vedtægterne. Organisationens aktiver fordeles ved opløsning mellem medlemmerne i forhold til de i regnskabsårets løb indbetalte afgifter.

§ 22. Organisationens stempel/logotype:

http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/04/Bild1.jpg

Till toppen